Home / Diensten / Discriminatie melden

Discriminatie

Klik hier om het meldingsformulier in te vullen.

Volgens de dikke Van Dale is discriminatie ‘het maken van ongeoorloofd onderscheid’. Oftewel het ongelijk behandelen van personen op basis van eigenschappen of kenmerken die niet relevant zijn. 
Er bestaat uitgebreide wetgeving over discriminatie en gelijke behandeling. De wetgeving verbiedt discriminatie op grond van de volgende ‘discriminatiegronden’:

 • soort arbeidscontract (vast of tijdelijk)
 • arbeidsomvang (fulltime of parttime)
 • godsdienst
 • leeftijd
 • levensovertuiging
 • handicap of chronische ziekte
 • politieke overtuiging
 • burgerlijke staat
 • ras
 • seksuele voorkeur
 • geslacht
 • nationaliteit

Melden en advies
Bent u getuige van discriminatie, of bent u zelf gediscrimineerd? Dan kunt u contact met ons opnemen om dit te melden of advies te vragen. Ook als u er niet zeker van bent of sprake is van discriminatie kunt u uw vragen altijd aan ons voorleggen. Aan ons advies zijn geen kosten verbonden.

U zult juridisch worden bijgestaan door mr. Rob Kelder.

Soorten discriminatie 
Er kan sprake zijn van directe en indirecte discriminatie. 
Bij directe discriminatie wordt direct onderscheid gemaakt op basis van één of meer van de bovengenoemde discriminatiegronden. Voorbeeld: iemand mag een restaurant niet in vanwege zijn of haar huidskleur.  Er wordt dan direct onderscheid gemaakt op basis van ras. 
In het geval van indirecte discriminatie is de zaak vaak minder duidelijk. Er is sprake van een handelwijze of regel die in eerste instantie neutraal lijkt, maar uiteindelijk een discriminatoire uitwerking heeft. Een voorbeeld van indirecte discriminatie is iemand met een blindengeleidehond toegang weigeren tot een gebouw, omdat honden niet zijn toegestaan.Indirecte discriminatie kan soms worden toegestaan als er een goede reden voor is.
Direct onderscheid kan alleen zijn toegestaan als sprake is van een in de wet opgenomen uitzonderingsgrond. 

Indirect onderscheid kan zijn toegestaan als sprake is van een objectieve rechtvaardiging. Dit wil zeggen dat er een goede reden is die bovendien zwaarwegend genoeg is om het onderscheid toe te staan. 
Uiteindelijk is het de commissie gelijke behandeling (CGB) die bepaalt of een onderscheid toegestaan is. Wij kunnen u kosteloos helpen een vraag/klacht voor te leggen aan de CGB.


Wetgeving

Wij toetsen altijd aan Nederlands, Europese en internationale wetgeving met betrekking tot discriminatie. Als wij na onderzoek van oordeel zijn dat er wettelijk gezien geen sprake is van ongeoorloofde discriminatie zullen wij u dit mededelen en vervolgens is de zaak voor ons afgedaan. 

Een overzicht van de belangrijkse wetgeving (te vinden via www.cgb.nl):

 • Artikel 1 van de Grondwet
 • Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB)
 • Wet Gelijke Behandeling mannen en vrouwen (WGB)
 • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGB h/cz)
 • Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGB l)
 • Wet onderscheid arbeidsduur (WOA)
 • Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd (WOBOT)
 • WOBOT (m.b.t. ambtenaren)
 • Artikelen 7:646 t/m 7:649 van het Burgerlijk Wetboek
 • Artikel 125g en 125h van de Ambtenarenwet
 • Artikelen 90quater, 137c t/m g, 429quater Wetboek van Strafrecht
 • Artikel 14 EVRM
 • Artikel 26 IVBPR
 • Maatregelen die zijn vastgelegd in EG-verdrag en Handvest voor Grondrechten van de Europese Unie
twoboxtopimg
Big Society kan levens echt verbeteren

Big Society kan levens echt verbeteren

twoboxbotimg
lightbluetop

Laatste nieuws

Big Society kan levens echt verbeteren
Lees complete artikel

Phillip Blond in Leeuwarden. How to realise Big Society on a local level
Lees complete artikel

Boos, heel boos
Lees complete artikel

lightbluebot