Home / Thema's / Big Society

Big society

In Groot-Brittannië heeft de overheid ruimte gemaakt voor de burgers door hen meer zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven en overheidsbudgetten over te dragen aan lokale gemeenschappen.
Concurrentie, keuzevrijheid, resultaatgerichte financiering en transparantie vormen de pijlers van het Big Society-model.

Big Society in de praktijk (klik voor praktijkvoorbeelden)

Vanuit Nederland groeit de belangstelling voor de uitgangspunten van het Big Society-model.
De Engelse premier David Cameron zegt: “Echte verandering komt niet van de overheid alleen. Echte verandering begint als mensen geïnspireerd en gemobiliseerd worden, als miljoenen van ons in beweging komen om een rol te spelen in de toekomst van het land”. 
Waar Cameron op doelt, is dat niet de staat, niet de markt, maar lokale gemeenschappen van betrokken burgers verandering kunnen en moeten bewerkstelligen. Hij presenteerde zijn nieuwe visie onder de naam 'Big Society': “Hoe kunnen we gemeenschappen opnieuw tot bloei brengen? Als mensen stoppen te vragen 'Wie zal dit herstellen?' en beginnen met vragen 'Wat kan ik doen?'” 
De samenleving bestaat, maar ze is niet hetzelfde als 'de staat'. “Mensen moeten hun verplichtingen herontdekken en weer verantwoordelijkheid nemen,” zegt Phillip Blond, oprichter van de Engelse denktank ResPublica en de denker achter het nieuwe beleid van de regering Cameron.  “Hoe kunnen we beleid maken dat nieuwe verhoudingen in de samenleving kweekt?” vraagt Blond zich af. Door nieuwe allianties tussen profit en non-profit. Door ruimte te maken voor maatschappelijk ondernemen. Door maatschappelijke innovatie binnen organisaties en wijken. Door het bevorderen van lokaal 'social entrepreneurship': bedrijven en instellingen die allianties aan gaan om zich in te zetten voor de civil society en zich laten leiden door een marktmechanisme dat dienstbaar is aan het maatschappelijk belang. En door herstel van geloof in eigen kunnen en het versterken van eigen initiatief. 
Dat vraagt een nieuwe rol voor de overheid. Een verschuiving van verantwoordelijkheden van de staat naar burgers, gezinnen en lokale gemeenschappen. Vrijheid voor burgers in het kiezen voor een beter alternatief voor de diensten die hen worden aangeboden. Daarmee krijgen burgers de mogelijkheid om de controle over hun eigen leven terug te krijgen. Radicaal terugdringen van bureaucratie: wetten en regels verstikken het gemeenschapsleven en ontnemen burgers het eigen initiatief. De miljoenen die aan maatschappelijk beleid worden uitgegeven, zouden geïnvesteerd moeten worden in burger- en wijkinitiatieven. In plaats van het subsidiëren van leefstijlen, zou de overheid budgetten ter beschikking moeten stellen voor initiatieven die erop gericht zijn levens te veranderen. Veranderingen in het welzijnswerk zijn echter niet te realiseren zolang instellingen groot en log zijn, centraal gefinancierd worden en werken vanuit doelgericht management. De oplossing is om burgers eigenaar te maken van maatschappelijke ondernemingen, waarvoor de investeringen die nu naar traditionele instellingen gaan gebruikt kunnen worden als sociaal kapitaal.

In Groot-Brittannië leidden de uitgangspunten van het Big Society-model tot een heroriëntatie op de rollen van overheid, non-profitsector, burger en markt en ontstonden tal van nieuwe maatschappelijke initiatieven en allianties.
Nu ook Nederland voor grote bezuinigingen op de publieke en maatschappelijke sector staat en steeds duidelijker wordt dat ondanks de miljoeneninvesteringen van de afgelopen jaren de grote maatschappelijke vraagstukken niet zijn opgelost, de burgerparticipatie in aandachtswijken nauwelijks op gang is gekomen, er geen geld en draagvlak meer is om de projectencarrousel draaiende te houden, groeit ook in Nederland de belangstelling voor het Big Society-model en staan ook hier de rollen van overheid, non-profitorganisaties, burger en overheid ter discussie.

In de wijk de Wielenpôlle wordt al enkele jaren gewerkt volgens het Big Society-model.

twoboxtopimg
Big Society kan levens echt verbeteren

Big Society kan levens echt verbeteren

twoboxbotimg
lightbluetop

Laatste nieuws

Big Society kan levens echt verbeteren
Lees complete artikel

Phillip Blond in Leeuwarden. How to realise Big Society on a local level
Lees complete artikel

Boos, heel boos
Lees complete artikel

lightbluebot